يكشنبه، 28 آذر 1395

ضرورت توجه به مدیران اجرایی

یک روز در جنگل می بینند فیلی در حال فرار کردنه .

از فیل می پرسند : چی شده ، چرا داری فرار می کنی ؟

فیل می گه : شیر دستور داده گردن زرافه را بزنند.

می گن : خوب تو چرا داری فرار می کنی؟ تو که فیل هستی .

فیل می گه : من فیل هستم ولی شیر به جناب الاغ دستور داده تا این کار را انجام بده.

در زندگی حقایقی وجود داره که می شه فهمید ، ولی نمی شه فهموند.

هر کسی توانمندی و قابلیت مشخصی داره. نکته مهم تشخیص و درک توانمندی آدم هاست. اگر مهارت تشخیص محدود و بسته داشته باشیم ، نمی توانیم در اجرا موثر عمل کنیم.

در تصمیم گیری سه فرایند کلیدی طی می شود:

1. شناخت مساله ، بر کیفیت تصمیم اثر مستقیم می گذارد. هر چه شناخت ما از مساله ومشکل کامل تر باشد،تصمیم از کیفیت و اثربخشی بیشتری برخوردار است.

2. اجرا و حل مشکل ، یکی از مهمترین قسمت های فرایند است. اقدامات مناسب برای حل مساله ، بستگی به توانمندی و شایستگی مجری دارد. کسی که با درک و شناخت کافی از مشکل و راه حل های ارائه شده توانایی پیاده سازی برنامه های لازم را دارد. بسیاری از فرایندها ، استراتژی ها و ایده های شاخص و فوق العاده در مرحله ی اجرا عقیم می مانند. بر اساس نتایج بدست آمده بیش از 70% برنامه ها و استراتژی ها در مرحله ی اجرا عقیم می مانند. براین اساس انتخاب فرد یا افرادی که واجد ویژگی های عملیاتی و اجرایی می باشند بسیار مهم است.

3. بازخور و ارزیابی عملکرد، سرعت برنامه ها و اقدامات ما را تنظیم می کند. هر چه شناخت مشکل و اجرای مناسب ، از انحراف کمتری برخوردار باشد ، گام های بعدی از صلابت بیشتری برخوردار خواهد بود. تربیت و آموزش و تقویت نیروهای برنامه زیر و اجرایی در سازمان، نیازمند برنامه ریزی همه جانبه ویکپارچه در حوزه ی منابع انسانی است.

چالش بزرگ و اساسی سازمان ها بی توجهی و جدی نگرفتن تربیت نیروی کارآمد وموثر است. جایی که انسان ها مهارت های خود را تقویت کرده و در قالب اهداف سازمان رشد کرده و به آنها کمک می کنند.

بازگشت