شنبه، 25 دي 1395

برندسازی داخلی و اهمیت آن برای یک سازمان

مفهوم برندسازی داخلی شامل تمام چیزهایی می شود که ما به خودمان اعتقاد وباور داریم. اگر کارمندان یک شرکت نسبت به محصول بدبین هستند یا اعتماد کافی در مورد سازمان شان را ندارند خیلی برای شان خیلی سخت خواهد بود تا خریداران شرکت را متقاعد کنند. شک و تردید اثر بخشی شرکت را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد.

در سالیان گذشته، شرکت ها بر ضرورت درک و اهمیت ساختارهای داخلی تاکید کرده اند. آنها الزاماتی را برای کارکنان شان از طریق گذراندن دوره های مرتبط فراهم نموده اند.

برنامه های آموزشی قدرتمندی که می توانند کارکنان را به عنوان منافع برند اثبات کنند ، دادن انگیزه به منظور ارتقا و مشوقی برای تلاش های شان و ایجاد تغییرات به طور منظم در مدیریت به طوری که کارکنان همیشه آماده و هوشیار هستند ، الزاماتی و تمهیداتی هستند که شرکت ها از طریق برندسازی داخلی دنبال می کنند.

برندسازی داخلی کانال مهمی بین ایجاد یک استراتژی و اجرای موفقیت آمیز آن است. ارتباطات باز و مناسب به از بین بردن نارضایتی و بی کفایتی کمک می کند . این شکل از برندسازی حوزه های متعددی را در برمی گیرد مانند:

- بازار یابی

- مدیریت برند

- منابع انسانی

- مدیریت اجرایی

- عملیات 

- استراتژی ها

در بسیاری از موارد، توجه نمودن به برندسازی داخلی مسئولیت بخش بازاریابی است و آنها به طور مستقیم بین خریداران و سازمان دخیل هستند. بخش اجرایی نیز هماهنگ می کند برندسازی داخلی را به این عنوان که به طور مستقیم مسئول نتیجه گرفتن و افزایش درآمد فروش است.

شرکت های مخابراتی مثل ایرسل و وودافون به طور منظم تمرینات برندسازی داخلی را از طریق دادن اطلاعات و دانش بیشتر در مورد این که شرکت چگونه عمل می کند و چگونه می تواند از رقبایش متمایز باشد، انجام می دهند . از آنجایی که کارکنان خط ارتباطی مستقیم بین شرکت و مشتریان هستند ، ایجاد اعتماد و ارزش برند در ذهن آنها بسیار مهم است.

مزایای استفاده از برندسازی داخلی :

برندسازی داخلی برای یک برند بسیار سودمند است زیرا که پایه واساس شرکت است. در زیر برداشت های مختلفی از آن ارائه می شود :

- برندسازی داخلی کمک می کند تا شرکت با کارکنانش اش به سمت جلو حرکت کند.

- هرگونه کمبود در طی مراحل آموزش تصحیح شده ، بنابراین ایجاد تیم های نهایی ، قوی تر و کارآمد می باشد.

- تعاملات و همکاری ها در طول جلسات تمرینی منجر به ایجاد یک پیوند قوی در کارکنان شده و احساس کم شدن فشار کاری و صمیمیت می دهد.

- کارگاه های آموزشی کمک می کنند تا دیدگاه بهتری در رابطه با شرکت و برند داشته باشیم.

- آموزش به یادآوری کارکنان درباره ی ارزش ها ، چشم انداز و ماموریت های سازمان کمک می کند.

- مواجهه ی مناسب و درست به کارکنان کمک می کند تا بهبود و اعتماد در عملکردشان منعکس می شود. این اعتماد منجر به یک تاثیرمثبت در فعالیت های روانه داخلی می شود.

معایب استفاده از برندسازی داخلی :

در بسیاری موارد ، شرکت ها توجه مناسبی به برندسازی داخلی ندارند:

- فقدان هدایت مناسب ، نگرش کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد.

- اشکال عمده برندسازی داخلی این است که می تواند به پارتی بازی و گروه بازی ختم شود . وقتی این اتفاق می افتد اغلب به هرج و مرج و سردرگمی منجر می شود.

- برندسازی داخلی تاثیرغیرمستقیم بر برندسازی خارجی دارد. اگر به درستی به کار گرفته نشود ، ممکن است عواقب بسیار گسترده ای داشته باشد زیرا که هر دو آنها به طرز پیچیده ای به هم متصل هستند.

برندسازی داخلی قادر به ایجاد یک تاثیر مثبت در فعالیت های برندسازی خارجی خواهد بود. اعتماد کسب شده در طول این جلسات به ساخت تیم های سالم تر با افزایش عملکرد بالا تر کمک کرده است. این امر منجر به افزایش در ارقام فروش و سود بیشتر می شود.

بازگشت