پنجشنبه، 25 خرداد 1396

قواعدکلی بر داستانسرایی

تمامی خاطرات دربرگیرنده ترکیبی از عناصر حسی ، جزییات متنی ، فرایندهای شناختی پیچیده ( وقتی که خاطرات شکل گرفته اند ) ، مفاهیم انتزاعی و معنا هستند.

برای جستجوی آسان تر خاطرات در ذهن، جذاب کردن احساسات ، فرایند بازیابی را مطمئن می سازند ، زیرا همچون یک نشانگر اضافی در حافظه عمل می کنند. وقتی به ترکیب این عناصر نگاه می کنیم ، در واقع آنها فرمول و راه حلی برای به یاد آوردن داستان سرایی برند فراهم می کنند.

برای خلق یک اثر و نفوذ فوق العاده جهت به خاطر آوردن ، عوامل مهمی را باید به خاطر داشته باشیم از جمله :

1. داستان های برند به یاد ماندنی شامل سه عنصر مهم کلیدی به شرح زیر می باشند: عنصر اداراکی ( فشار احساسی در متن و اجرا در طول زمان ) ، عنصر شناختی ( حقایق ، مفاهیم انتزاعی و معنا ) و عنصر اثرگذاری ( هیجان و احساسات ) .

2. چیزهایی که ما آنها را می توانیم با حواسمان درک کنیم ، واقعی هستند . اگر نتوانیم با حواس مان آنها را درک کنیم ، گویی درباره ی یک ایده یا مفهومی صحبت می کنیم که انتزاعی است. تعادل در ارتباط با مشتری زمانی صورت می گیرد که برای دور کردن عادات و شکست الگوها از طریق انتقال تجربیات ، الگوهای جدیدی را ارائه کنیم .

3. تضادها ، انتزاعی یا واقعی هستند ، پس بر روی جزییات مشخص براساس سطح تجربه مخاطبان تان تمرکز کنید . تجربه ی مخاطب انگاره ای واقعی است ، ما با واقعیات ، اتفاقات و عادات مان زندگی می کنیم . دور کردن عادات و شکست الگوهای ذهنی ، پیش فرض هایی هستند که مخاطب به لحاظ ادراکی اجازه یادگیری مجدد را نداشته و دور کردن از عادات را سخت می کند.

4. متون ، تصاویر و گرافیک ها دارای ظرفیت های برابر در حافظه هستند . تصاویر ساده را برای اصطلاحات خاص و متو ن ساده را برای تصاویر تهیه کنید . ارائه مطالب و متون مطول و یا تصاویر شلوغ و گمراه کننده که ذهن مخاطب را از پیام اصلی دور می کند، می تواند ما را از ارسال پیام اصلی دور کند .

5. کلمات انتزاعی و تصاویر واقعی هر دو اطمینان می دهند که مخاطبان پیام یکسان و یک دستی را از پیام دریافت کنند.

6. از استعاره های بصری برای توضیح مفاهیم انتزاعی استفاده کنید. به دور از استعاره های کلیشه شده ، با تشریح یک استعاره قدیمی غیر از معنای تازه ، و با استفاده از استعاره های غیر منتظره ، مفاهیم انتزاعی و ذهنی را هدایت کنید.

7. برای انتقال مفاهیم و پیام به مخاطب ، به تکرار و صراحت توجه کرده و تلاش کنیم تا با رعایت پیوستگی و ادامه دار بودن جریان ماندگاری را برای نگهداری پیام در ذهن مخاطب ایجاد کنیم .

8. احساسات بخش های مختلف مغز را فعال کرده و جای بیشتری را در حافطه به خود اختصاص می دهند. تجربیات شخصی خود را بیشتر به اشتراک بگذارید ، زیرا آنها به همراه بسیاری از فرصت ها ، دربردارنده جزییات حسی هستند.

9. از تصاویر کلیشه ای پرهیز کنید. به جای آن از تصاویر زنده و پر شور ونشاط به جای یادآوری تصاویر متشنج ، مبهم و نوستالژیک استفاده کنید.

10. ازاحساسات و هیجانات قوی استفاده کنید برای نشان دادن مخاطبی که چگونه :

- حرکت می کند به سوی پاداش: لذت ، شادی ، سرخوشی ، الهام ، عشق ، تحریک جنسی، اعتماد ، همدلی ، زیبایی است.

- حرکت می کند به دور از پاداش: سرخوردگی ، خشم ، ناباوری ، غم ، عصبانیت و خشم است .

- حرکت می کند به سوی مجازات: دلهره ، انزجار، نفرت ، ترس ، وحشت ، بی عدالتی ، نابرابری ، تردید ، محرومیت اجتماعی .

- حرکت می کند به دور از مجازات: امداد ، آزادی .

بازگشت