پنجشنبه، 8 شهريور 1397

هویت برند چگونه شکل می گیرد

چشم انداز نیاز به شجاعت دارد. ایده های بزرگ، اقدامات مهم ، محصولات و خدمات توسط افرادی که قادر به تصور آنچه دیگران نمی توانند ببینند و اصرار و تحمل آنها  که باور دارند امکان پذیر است، پایدار است. پشت هر برند موفق یک فرد پرشور است که به دیگران القا می کند که آینده را به شیوه ای جدید ببیند.

هویت برند با گفتگو درباره آینده آغاز می شود. شنیدن چشم انداز رو به رو برای فرایند هویت برند حیاتی است. رهبرانی که وقت خود را برای به اشتراک گذاشتن رویاها و چالش های شجاعانه می گذارند ، اغلب از قدرت نمادها و داستانگویی برای ساختن فرهنگ و برند خود استفاده می کنند .  استراتژیست ها و طراحان استراتژی دارای توانایی غریزی برای گوش دادن عمیق و ترکیب مقادیر وسیع اطلاعات کسب و کار بحرانی با یک دید کلی هستند . نقش طراح پیش بینی آینده است قبل از این که اتفاق بیافتد .

بهترین برند ها برای چیزی هایی مانده اند :  یک ایده بزرگ، یک موقعیت استراتژیک ، یک مجموعه تعریف شده از ارزش ها، صدایی که از هم جدا هستند. نمادها عناصر مفاهیم هستند. زمانی که مردم درک کنند که چه چیزی برای شان اهمیت دارد آنها با استفاده مکرر قدرتمندتر می شوند . آنها سریعترین شکل ارتباطی شناخته شده با انسان هستند . مفهوم به ندرت فوری است و در طول زمان تکامل می یابد .

بازگشت