پنجشنبه، 20 تير 1398

دیدگاه های مختلف برای کالاهای لوکس

 

 

محصولات لوکس برحسب ظاهر و ذاتی که در خود دارند طبقه بندی می شوند. در این محصولات به ویژگی های اقتصادی و اجتماعی توجه می شود . (وبلن 1899)  

با توجه به ماهیت ظاهری پایداری نیازهای انسانی، خواه کالاهای لوکس یا ضروری ادارکات در مورد آنها در هر جامعه ای متفاوت است. ممکن است یک ماشین در کشوری  توسعه یافته کالایی ضروری تلقی شود و همان ماشین در کشور دیگر کالایی لوکس.

آلریس بر ابعاد طبقه اجتماعی-اقتصادی درچارچوب کالاهای لوکس تاکید می کند تا یک سلسله مراتب را در سه سطح براساس درجه دسترسی فراهم کند. در پایین سلسله مراتب، با "لوکس در دسترس" روبه روهستیم. محصولاتی که توسط طبقه متوسط اجتماعی و اقتصادی قابل دستیابی است و از طریق رفتار خرید خود به دنبال بهبود، تقویت و گسترش وضعیت شان می باشند.

سطح بعدی در سلسله مراتب لوکس ، متوسط است. این سطح مربوط به محصولاتی می شود که توسط طبقه اجتماعی و حرفه ای قابل دستیابی است.

درسطح سوم کالای "لوکس غیرقابل دسترس" است که بیشتر با یک طبقه اجتماعی و اقتصادی نخبه همراه است. محصولات در این سطح بسیار با ارزش هستند و  به استفاده کنندگان اعتبار اجتماعی استثنایی ارائه می دهد.

دیدگاه دیگری وجود دارد که ویکرز و رناند در زمینه مفهوم لوکس ارائه می دهند و برندهای لوکس را از غیرلوکس متمایز می کنند. آنها یک مدل با سه بعد ارائه کردند: بعد کاربرد گرایی، بعد تجربه گرایی و بعد تعامل گرایی نمادین با محصولات .

محصولات با ابعاد اولیه کاربردی برای مرتفع نمودن  نیازهای خارجی مصرفی  از طریق ویژگی های فیزیکی و سرویس طراحی شده اند.  

تجربه گرایی  با تمایل مصرف کنندگان به مصرف محصولاتی که لذت حسی را فراهم می کنند، مرتبط است. هدف محصولات لوکس با ابعاد تجربی ، برآورده ساختن نیازهای ذاتی با توجه به انگیزش و تحریک و تنوع است.

محصولات متفاوت در بعد تعاملات نمادین، مالک را با گروه مورد نظر، نقش یا  خودتصویری مرتبط می سازد. بررسی این ابعاد کمک می کند تا کالای لوکس از کالای غیر لوکس مفهومی شود ولی تفاوت های عمده ای در ترکیب اجزای آنها وجود دارد.

تحقیفات تجربی مصرف کننده نشان می دهد که ارزش های اولیه برندهای لوکس روانی است و مصرف کننده آنها وابسته به ترکیب متمایز اشارات ونشانه های فردی واجتماعی است. البته در مقابل ، در برندهای غیرلوکس ترکیبی از نشانه های فردی واجتماعی از اهمیت کمتری  برخورداراست.

 

بازگشت